Contact
Home
webdesign: djRrrong for undone productions

Verzekeringsraden

De Verzekeringsraden moesten bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetten door de Raden van Arbeid op hen toezicht houden, vergelijkbaar met de controle die Gedeputeerde Staten over het bestuur van de gemeenten uitoefenden. Ze konden zo nodig besluiten voor schorsing of vernietiging voorleggen aan de minister en konden trachten geschillen tussen RvA bij te leggen. Minister P.J.M. Aalberse had in 1919 besloten om twee Verzekeringsraden in te stellen, in Den Haag en Arnhem.

Iedere raad bestond uit drie door de Kroon benoemde bezoldigde leden, waaronder de voorzitter, en uit vier onbezoldigde leden. De voorzitters en de bezoldigde leden werden in juni 1919 benoemd. De voorzitter had de dagelijkse leiding en voerde de besluiten van de Verzekeringsraad uit. De bezoldigde leden waren deskundigen op het gebied van verzekeringen zoals rechtsgeleerden en geneeskundigen.

De onbezoldigde leden van de Verzekeringsraden werden eind oktober 1919 net als de RvA niet gekozen, zoals de bedoeling van minister A.S. Talma was geweest, maar uit praktische overwegingen door de minister op basis van voordrachten benoemd.

Den Haag
H.W. Nicolaï (voorzitter)
G.C. van Eck (secretaris)
Bezoldigde leden:
dr. D. Snoeck Henkemans, 1919-1929
mr. A.J. van Thiel, 1919-1924
Onbezoldigde leden:
H.J.F. Smulders (werkgever), 1919-1929
E.G. Verkade (werkgever), 1919-1921
J.A.E. Verkade (werkgever), 1921-1929
J.S. Ruppert Jr. (CNV), 1919-1929
E. Kupers (NVV), 1919-1929

Arnhem (t/m 1923)
P. van Nispen tot Sevenaer (voorzitter), 1919-1920
M.J.D. Merens (voorzitter), 1921
J.D. Hefting (voorzitter), 1921-1923

D.W.F.N. Meiding (secretaris)
Bezoldigde leden:
dr. J.D. Hefting, 1919-1921
M.J.D. Merens, 1919-1920
mr. W.H.M. Werker, 1921-1923
mr. G.M.M. van Meerbeke, 1921-1923

Onbezoldigde leden:
J. Beuker (werkgever), 1919
Chr.Th.M. Houtman (werkgever), 1919-1923
A. Mos (CNV), 1919
M. Koopman (ANV), 1919

In 1923 werd de Verzekeringsraad Arnhem opgeheven.

Den Haag (na 1923)
H.W. Nicolaï (voorzitter), 1919-1928
J.D. Hefting, (voorzitter), 1929-1934
G.C. van Eck (secretaris), 1919-1929
Bezoldigde leden:
D. Snoeck Henkemans, 1919-1929
J.D. Hefting 1919-1928
W.H.M. Werker, 1921-1929*
G. van Meerbeke, 1927-1929
Onbezoldigde leden:
Chr.Th.M. Houtman (werkgever), 1919-1929
H.J.F. Smulders (werkgever), 1919-1929
J.A.E. Verkade (werkgever), 1921-1929
D.H. Wicherson (werkgever), 1927-1929
J.S. Ruppert Jr. (CNV), 1919-1929
E. Kupers (NVV), 1919-1929
A.C. de Bruyn (R.K. Vakorganisatie), 1927-1929
A.A.A.A. Sleyser (ANV), 1927-1929

Volgens de Ziektewet 1913 hadden de Verzekeringsraden een aantal speciale taken. Ze hadden de plicht, voorzover binnen hun vermogen, de volksgezondheid te bevorderen. Ze konden hiertoe bij de Raad van Arbeid aandringen op samenwerking. In de tweede plaats kon een Verzekeringsraad aangewezen worden als scheidsrechter voor geschillen tussen een erkend ziekenfonds en de daaraan verbonden geneeskundigen of apothekers en voor geschillen tussen een erkend ziekenfonds en een RvA. De uitvoering van de ZW liet tot 1930 op zich wachten. In 1934 werden de enig overgebleven Verzekeringsraad vanwege bezuinigingen opgeheven.

Meer informatie:

Verzekeringsraden (ING)

Uitvoeringsorganen sociale zekerheid

Betreffende de Raden van Arbeid

Geschiedenis verzorgingsstaat

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade en maakt onderdeel uit van het project Geschiedenis van de Raden van Arbeid