Contact
Home
webdesign: djRrrong for undone productions
Provinciebestuur en zorg

Historische Kranten - Nederlandse dagbladen uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw

Geschiedenis van de uitgave van de kamerstukken

Wet op het domicilie van onderstand 1818

G. Luttenberg, Register der wetten en besluiten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden over het tijdvak van 1796 tot en met 1839, 6 delen (zie google), (Zwolle 1840-1843)

Beleidsvoorbereiding verliep tijdens Willem I niet volgens vaste, voorspelbare patronen en was zeker niet het exclusieve monopolie van de ambtelijke bureaucratie. N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (2004), p. 417

Kritiek betrof zowel de inhoud van het beleid van Willem I als de wijze waarop dat beleid totstandkwam. N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (2004), p. 452

D.J. ten Zeldam Ganswijk, Handleiding tot de kennis van het staatsbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden, Deel 1, eerste stuk, Deel 1, tweede stuk, zeven delen (zie google)

Het was in het midden jaren van de veertig van de negentiende eeuw voor een ambtenaar hoogst gevaarlijk zich met de politiek bezig te houden

Inrichting, taken en bevoegdheden provinciebestuur

Bijdragen tot de kennis van het Staats-, Provinciaal en Gemeentebestuur in Nederland, Deel 1 meerdere delen (zie google)

D.J. ten Zeldam Ganswijk, Bijdragen tot de geschiedenis van het staatsbestuur in ons vaderland en meer bijzonder in het gewest Zuid-Holland, gedurende de jaren 1813 tot en met 1845, Deel 1, (Dordrecht 1847) en Deel 2 (zie google), (Dordrecht 1849)

Bestuur en administratie der provincie Noordbrabant. Deel 1: Historische en administratieve bescheiden, Deel 2, Deel 3, en Deel 4

Provinciaal bestuur Utrecht 1813-1920

'Het overlaten aan de Provincien, hetwelk de gebreken der centralisatie verhelpt, is geheel in den geest der Grondwet. Door haar hebben wij een zeer sterk Centraal Bestuur voor alle voorwerpen van algemeen belang, en tevens zeer veelvuldige plaatselijke Besturen voor alle locale belangen. Dit is een uitstekend en bijzonder voordeel onzer Grondwet, hetwelk alle voordeelen eener wijze Centralisatie verzekert, en alle misbruiken daarvan wegneemt.' G.K. van Hogendorp geciteerd in: N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (2004), p. 427

De provincie Zuid-Holland raadde de regering in 1842 aan om met behoud van de diaconiën een algemeen armbestuur in het leven te roepen waarmee de hulp aan armen 'meer in verhouding tot elks behoeften, zou kunnen verzekerd worden'. De overheid zou dan bovendien meer greep op de kosten hebben. Notulen Provinciale Staten Zuid-Holland, 4 juni 1842, pp. 28-29

Een commissie uit Provinciale Staten van Zuid-Holland meende in 1842 dat de gewestelijke overheid beter in staat was om te zorgen voor adequate krankzinnigenzorg dan gemeenten en het particulier initiatief. Notulen Provinciale Staten Zuid-Holland, 8 juni 1842, pp. 163-165

Naar aanleiding van vragen van de minister van Binnenlandse Zaken over het kiesstelsel antwoordde een commissie uit Provinciale Staten van Zuid-Holland dat het vanwege een effectievere hulp aan armen aan te bevelen was Delfshaven de status van stad te ontnemen. Notulen Provinciale Staten Zuid-Holland, 9 juni 1842, pp. 204-205

Armenwetten, Armverslagen en armenstatistieken (pdf)

Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575