Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Neutraliteit openbare school

'Het vraagstuk der neutraliteit van de openbare school is [tijdens de regeeerperiode van het kabinet Heemskerk, 1909-1913] in tweeërlei zin ter sprake gekomen. Allereerst is opnieuw de oude vraag opgeworpen, of de openbare school, waar het den godsdienst geldt, 'absoluut' of 'relatief' openbaar moet zijn. Anders gezegd of zij alle godsdienstige gevoelens moet eerbiedigen of alleen die der ouders van de schoolgaande kinderen. Er zijn nog altijd scholen waar men de laatste opvatting huldigt. Zoo komt men op de Veluwe op scholen, uitsluitend door protestantsche leerlingen bezocht, het gebed en de bijbellezing nog voor. Een anti-revolutionair schoolopziener heeft dit verboden. Het streven om aldus de oprichting van een bijzondere school te forceeren is daaraan stellig niet vreemd.'

P.J. Oud, Honderd jaren, (Assen 1946), p. 218

Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Het Nederlandse poldermodel

KvK 23062575