Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Geschiedenis van het welzijnswerk

De ontwikkelingen binnen de maatschappelijke hulpverlening sinds het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw laten zien hoe de uitholling van het imago van de professional een aanvang nam.

De geschiedenis van het welzijnswerk komt ook uitgebreid aan de orde in de geschiedenis van de Amsterdamse welzijnsinstelling HVO:

D. Rigter, 'Eene dringende noodzakelijkheid’. Geschiedenis van de Vereniging Hulp voor Onbehuis-den 1904-1945

Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Vereniging HVO (voorheen Hulp voor Onbehuisden) vanaf de oprichting in 1904 tot het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Aan het begin van de twintigste eeuw waren grote groepen mensen door invaliditeit, ouderdom of werkloosheid niet in staat in hun eerste levensbehoeften te voorzien. De armenzorg was in die tijd een taak van de gemeenten en het particulier initiatief. De neutrale Vereniging Hulp voor Onbehuisden werd opgericht om de directe nood van daklozen te lenigen.

In dit boek wordt de ontwikkeling van de maatschappelijke zorg beschreven. Daarbij komt ook de toenemende professionalisering van de hulpverlening aan de orde alsmede de groeiende betrokkenheid van de (rijks)overheid bij het particulier initiatief.

D. Rigter, In het spoor van Jonker. Geschiedenis van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden 1945-1974

In het spoor van Jonker is een vervolg op "Eene dringende noodzakelijkheid". Met deze twee delen heeft de schrijfster de bewogen geschiedenis van een Amsterdamse welzijnsinstelling voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Ook in dit deel wordt de geschiedenis van HVO sinds 1945 geplaatst tegen de achtergrond van de maatschappelijke veranderingen in Nederland. Wederopbouw, de vorming van de welvaartsstaat, de steeds grotere invloed van de overheid en een verdergaande professionalisering, met dit alles had HVO te maken. In een, vaak moeizame, verhouding tot gemeente en rijk heeft HVO haar identiteit als particuliere instelling en haar traditie als laatste opvangmogelijkheid voor onfortuinlijke Amsterdammers niet verloochend. Hiermee traden ook de na-oorlogse hoofddirecteuren in het spoor van de eerste hoofddirecteur en oprichter, T. Jonker.

Zie ook:

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

CBS berekent voor het eerst: 18.000 daklozen in Nederland

De canon van het sociale werk

Britse conservatieve regering geeft gezondheidszorg terug aan de professionals

Welzijnswerk volgens rapport uit 2009 speerpunt Wmo (pdf)

Hoe werkt de polder?

Neutraliteit openbaar onderwijs

Goede dienstverlening overheid

Denken over publieke organisaties

Het bestrijden van fraude

Voorbeeldige verantwoording van zorg

Hoe Nederland zichzelf bestuurt

Beroepseer.nl

Geschiedenis van de verzorgingsstaat

L. de Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland 1924-1970, (Nijmegen 2001)

D.P. Rigter, E.A.M. van den Bosch, R.J. van der Veen en A.C. Hemerijck, Tussen sociale wil en werkelijkheid. Een geschiedenis van het beleid van het ministerie van Sociale Zaken, (Den Haag 1995)

KvK 23062575