Home Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Informatie in verband met geschiedenis van de Raden van Arbeid

De totstandkoming van het poldermodel

De geordende chaos (pdf)

Voorgeschiedenis van de Raden van Arbeid

J.P. Qau, Armenzorg en volksverzekering

Raden van Arbeid van A.S. Talma

Reacties op de plannen van Talma

P.J.M. Aalberse over de Talma-wetten

Verkiezing Raden van Arbeid

M.W.F. Treub en de sociale zekerheid

Links en de wetten van A.S. Talma

Samenstelling Raden van Arbeid (pdf)

Besturen Raden van Arbeid 1919 (pdf)


A.S. Talma. De rode dominee

P.H. Donner eert Talma

Raden van Arbeid anno 2011 nog relevant


The making of the Dutch welfare state

Geschiedenis uitvoeringsorganisatie

Overzicht sociale zekerheidswetten

Uitvoeringsorganen sociale zekerheid

Samenvoeging van uitvoeringsorganisaties

Het belang van bronnen

Archieven Raden van Arbeid

Archief Vereniging van RvA

Parlementaire behandeling Radenwet


Rapport Van Leijden (pdf)

Kamers van Arbeid

Debat november 1909

Incident maart 1910

Decentralisatie uitvoering

Ziektewet 1910

Arbeidersverzekering

Arbeider of zelfstandige

Zekerheid zelfstandigen

De SDAP en sociale zekerheid anno 1911

Het eerste staatspensioen (1913)

Wie betaalt dan de premie?

Proeve Posthuma-Kupers (pdf)


Samenstelling Hoge Raad van Arbeid (HRvA)

Leden van de Raad van State

Biografische woordenboeken Nederland

Handelingen van de Staten-Generaal

Geschiedenis Belastingdienst


Het functioneren van het poldermodel

Macht van ambtenaren, ook in zbo's (pdf)

Geschiedenis verzorgingsstaatDanièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade.

Schema Nederlandse Vakbeweging

Vakbondslidmaatschap 1901-2009 (pdf, pp. 54-55)

100 jaar FNV

CNV 100 jaar

Geschiedenis van het NAS

Geschiedenis VNW


Vakorganisatie en democratie

CBS-cijfers Nederlandse vakbeweging

Vakbondshistorie

Dynastie binnen de Amerikaanse vakbeweging

Denemarken gaf taken in handen van regio's

International Labour Organisation (ILO)

Wereldwijd sociaal vangnet in de maak


Effect Ongevallenwet 1901 op de gezondheidszorg

Over ongevallen-verzekering (1898)

De Ongevallenwet en werkgevers- en werknemersorganisaties

De Ongevallenwet en Centraal Beheer

Archief van de Rijksverzekeringsbank

Wettelijke aansprakelijkheid werkgever


Nijverheidsstatistiek incl. ondersteuning bij ziekte e.d. (1893)

SER adviezen


Nederland in de jaren tien

De scheiding van kerk en staat en de gevolgen voor de armenzorg


Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering, I. Ontwerp-Radenwet, II. Ontwerp-Ziektewet (302), (indiening 18 juli 1910)

Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering, I. Ontwerp-Radenwet, II. Ontwerp-Ziektewet (68), (vraagpunten commissie Nolens)

Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering, I. Ontwerp-Radenwet, II. Ontwerp-Ziektewet (56), (1911)

Regeling der Arbeiders-ziekteverzekering (14), (Op veel punten gewijzigde ontwerp 1912)

Herziening der Ongevallenwet 1901 (272), (1911)

Verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (258), (indiening 5 mei 1911)

Verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (68), (1911)

Verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom (58), (1912)