Contact
webdesign: djRrrong for undone productions
Geschiedenis van de verzorgingsstaat

Op deze plek wordt informatie over de geschiedenis van de verzorgingsstaat aangeboden. Het doel is om kennis in een historische context te plaatsen en te verspreiden onder een zo groot mogelijk publiek.

Aandachtspunten:
het belang van historisch (bronnen)onderzoek
het karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat: meer overlegsamenleving dan verzorgingsstaat
de bijdrage van alle politieke stromingen aan het karakter van de Nederlandse verzorgingsstaat
de bijzondere rol van de organisaties van werkgevers en werknemers
de terughoudende positie van de rijksoverheid met betrekking tot de uitvoering
het belang van onderzoek naar de lokale ontwikkelingen
het belang van onderzoek naar de rol van het particulier initiatief (civil society)
de samenhang tussen:
sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en veiligheid, armenzorg/maatschappelijke hulpverlening, gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw en het bestaan van nutsvoorzieningen
het belang van het doorgeven van kennis over de Nederlandse verzorgingsstaat, ook bij het vormen van supranationale verbanden

De Nederlandse socioloog P. Thoenes, gaf in De elite in de verzorgingsstaat de volgende definitie:

'De Verzorgingsstaat is een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich – bij handhaving van een kapitalistisch productiesysteem – garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen.'
In de verzorgingsstaat is het de (nationale) overheid die solidariteit initieert en organiseert door deze vast te leggen in verplichte sociale zekerheidswetten en sociale voorzieningen. De overheid heeft daarbij rekening te houden met bestaande voorzieningen en belangen.

Geschiedenis, achtergronden, nieuws

Heeft u vragen of suggesties neem dan contact op via ecade@planet.nl.

Danièle Rigter

Deze pagina is een initiatief van historisch onderzoeksbureau Ecade.

Ecade
Buitenrustpad 11 hs
1097 MX Amsterdam
020 6273467
KvK 23062575